Vad är en SIA?

Projektet heter Geoenergi-SIA – varför då?

SIA står för Strategisk Innovationsagenda.  Det innebär att detta projekt ska beskriva innovationsområdet geoenergi och skapa en agenda med visioner, mål och strategier för utveckling av området. Agendan ska skapas gemensamt av områdets aktörer och beskriva utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter.

Geoenergibranschen omsätter 12-15 miljarder kronor och levererar 18 TWh värme och kyla per år och har över 10 000 yrkesverksamma. Trots det finns bara 14 heltider akademisk forskning inom fältet – det saknas en egen forskningsstrategi.

Därför är syftet med denna agenda, mer precist, att utarbeta mål för geoenergins utveckling, skapa den strategi som saknas för området och synliggöra geoenergins forsknings- och utvecklingsbehov.

Det är de statliga myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova och Formas som beslutar vilka projekt som utses till Strategiska innovationsagendor.